Paratges Naturals Municipals | La Costera - PuçolCartografía La Costera - Puçol
La Costera - Puçol
Atrás Adelante

Declarat per Acord del Consell de la Generalitat de data 23 de setembre de 2005, el Paratge Natural Municipal de la Costera, amb una superfície de 49,22 ha, es troba al terme municipal de Puçol, a la província de València. El paratge natural municipal se situa al nord del municipi i a 1,5 km de la població i és de titularitat municipal.

El turó de la Costera constitueix un enclavament vinculat històricament al gaudi de la natura pels habitants de Puçol. L’àmbit local d’aquest municipi conforma un enclavament de gran valor, ja que, en un entorn densament poblat i urbanitzat, conforma un reducte natural que ofereix als habitants d’aquesta localitat una possibilitat propera per gaudir d’una àrea natural. També es considera un element important com a recurs educatiu per a la formació en matèria ambiental. És, per tant, un enclavament amb grans potencialitats per a l’ús públic ordenat del medi.

El turó de la Costera, amb 162 metres de cota màxima, és un dels primers contraforts de la serra Calderona, i se situa molt proper a la línia de la costa. El turó està format per materials del triàsic, concretament per gres de la fàcies Bundsanstein, que vulgarment rep el nom de rodeno.

El paratge atresora una vegetació formada, principalment, per matoll arbustiu, que, al seu torn, forma una típica garriga mediterrània, acompanyada de pins que constitueixen un estrat arbori molt clar i irregularment distribuït. També apareixen xicotets grups de carrasques, garroferes i oliveres. Les actuacions de restauració que s’hi realitzen i la mateixa intenció de protegir el paratge tenen com a objectiu la recuperació de les comunitats vegetals pròpies d’aquest territori.

El seu valor paisatgístic en el context local és molt important, i és un element singular en la conformació del paisatge de Puçol.